A List of 337 Jewish draft evaders from Nesvizh.

From the 7 August 1876 issue of the Minsk Vedomosti. (Page 461 in the bound volume.)

Alphabetic list of Hebrews who failed to appear for the inspection review in the 1874 call-up

In the Nesvizh Draft District

Community of Nesvizh:

Ajzenbud; Movsha-Itzko; Berkovich
Ansheliovich; Govsej; Israelevich
Aronovich; Meer-Girsh; Itzkovich
Aronovich; Iosel; Itzkovich
Andrusier; Abram; Yudelev
Antomona; Khaim; Abramovich
Aleksandrovich; Berko; Mikhelevich
Burskij; Meer-Khaim; Lejzerovich
Buziner; Iosel; Govseev
Bergman; Movsha; Abramovich
Bama; Itzko; Lejbovich
Beker; Nokhim; Zelikovich
Balcha; Izrael; Vulfovich
Brejtman; Sholom; Yankeliovich
Vilner; Meer; Lipovich
Volozhinskij; Movsha; Ajzikovich
Vlokh; Shlioma; Ioseliovich
Ginzburg; Mordukh; Lejzerovich
Goukhberg; Benyamin-Meer; Shliomovich
Gorshtein; Khatzkel; Abramovich
Gurvich; Tzalko; Ioseliovich
Gabrielev; Elya; Sheveliovich
Gertzik; Movsha; Gerzovich
Golshtit; Nokhim; Ioseliovich
Goldin; Bendet; Aronovich
Grinvald; Vulf; Movshevich
Grinfeld; Yudel; Mordukhovich
Grinblat; Abram; Kacrielev
Goldenberg; Nevakh; Abramovich
Gelbis; Teniya (Tepiya?); Zusmanov
Grunes; Kalman; Rubinovich
Grunes; Lejbo; Rubinovich
Gertzik; Shimon-Berko; Shmuilovich
Gakh; Iosif; Rubinovich
Gurvich; Movsha; Borukhovich
Ginkediker; Matis; Lejbovich
Grinvald; Yankel; Rudkov
Glezer; Dovid; Itkovich
Goland (Golapd?); Abram; Itzkovich
Dubrovich; Elya; Yankelevich
Derevenskij; Nevakh; Zelikovich
Danilevich; Shmuilo; Danielev
Drukher; Nevakh; Abramov
Dzindzik; Zelman; Govseev
Dameshek; Govsei; Borukhovich
Zaturenskij; Itzko; Sholomovich
Zaturenskij; Iosel; Movshevich
Zaturenskij; Meer; Movsevich
Zimeliovich; Izrael; Binyaminov
Zaturenskij; Nokhim; Shliomovich
Zaturenskij; Borukh; Eliovich
Zaturenskij; Itzko; Vulfovich
Ideles; Meer; Borukhovich
Kapusta; Lejbo; Mordukhovich
Krenkh; Lejzer; Movshevich
Kudravtzev; Abram; Shimonovich
Kunoskij; Shmujlo; Vulfovich
Kulesh; Aron; Abramovich
Klatzkin; Mikhel; Lejbovich
Kudryatz; Vulf; Movshevich
Kletzkij; Khaim; Izraeliovich
Kleshner; Lejbo; Srolevich
Kulik; Dovid; Girshevich
Krenkh; Mordukh; Itzkovich
Kachanovskij; Abram; Movshevich
Karchevskij; Iosel; Meerovich
Kletzkij; Elya; Shmerkovich
Kantzler; Aron-Elya; Girshevich
Kulik; Abram; Yudeliovich
Kunoskij; Sakhar; Abramovich
Kammaga; Shlioma; Berkovich
Lipovskij; Simkha; Mikhelevich
Livshitz; Gabriel; Ajzikovich
Lifshitz; Rafael; Yudeliovich
Lozhinskij; Abram; Borukhovich
Lyubetzkij; Meer; Ajzikovich
Lozhinskij; Khaim; Borukhovich
Lipovskij; Beniamin; Abramovich
Levertover; Shlioma; Meerovich
Lipovskij; Mikhel; Berkovich
Lipovskij; Shlioma; Movshevich
Mutzet; Abram; Mikheliovich
Modeles; Girsh; Mendeliovich
Model; Yankel; Notolevich
Mogilner; Govsej; Abramovich
Malev; Lejzer; Movshevich
Malyavskij; Rubin-Vulf; Khajkeliovich
Mekaker; Meer; Shliomovich
Mogilenskij; Avel; Nokhimovich
Mazer; Movsha; Girshevich
Nevakhovich; Rubin; Nevakhov
Orens; Abram-Lejzer; Shmujlovich
Prostak; Meer; Nokhmanovich
Preskovskij; Fajvel; Movshevich
Polyak; Meer; Benyaminov
Prostak; Yudel-Fajvel; Aronovich
Prostak; Abram-Yankel; Aronovich
Perelman; Abram; Girshevich
Perelman; Abram; Ansheliovich
Perelman; Lejbo; Nokhmanovich
Perelman; Movsha; Davidovich
Pogoreletz; Simkha-Iser; Simkhovich
Pilez; Girsh; Abramovich
Rapovitzer; Itzko; Nakhmanovich
Rikhter; Zelman; Nakhmanovich
Rozhes; Movsha; Lejzerovich
Rozovskij; Pinkhus; Iosifovich
Rozovskij; Wulf; Shmuilovich
Rutberd; Eliokum; Eliokumov
Rakheles; Berko; Nokhimovich
Rikhter; Matus; Khaimovich
Rozovskij; Lejzer; Abramov
Rejfa; Meer; Lejbovich
Rejfa; Yudel; Lejbovich
Radunskij; Abram; Davidovich
Radunskij; Vigder; Mejerovich
Sakhnovich; Shlioma; Rafailov
Sakhnovich; Khaim; Rafailov
Stolyar; Movsha; Zelmanovich
Spitzer; Movsha; Shliomov
Sigolovich; Borukh; Sholomovich
Soltan; Shmujlo; Abramovich
Svitzkij; Yankel; Mordukhovich
Strugach; Aron; Yankeliovich
Sakhnovich; Abram; Aranovich
Seifer; Borukh; Itzkovich
Srogovich; Eliokum; Matusov
Sedlovich; Abram; Shmujlovich
Starobinskij; Zelman; Iosielovich
Salibovskij; Girsh; Movshevich
Sakhnovich; Lejbo; Vulfovich
Soltan; Rubin; Itzkovich
Svitzkij; Iosif; Pinkhusovich
Fainberg; Mikhel-Khaim; Izraliovich
Farfel; Ellya; Girshovich
Farfel; Lejbo; Girshovich
Farfel; Movsha; Israliovich
Fridman; Kushel; Kalmanovich
Fridberg; Movsha; Davidovich
Farfel; Shaya; Abramovich
Fridberg; Abram; Movshovich
Fejgelmon; Simkha; Lejzerovich
Farfel; Movsha; Lejzerovich
Farfel; Lejbo; Zamkovich
Fajteliovich; Shaya; Gershovich
Fajteliovich; Yankel; Gershovich
Fejgelman; Izrael; Gdalev
Fridman; Berko; Zelmanovich
Kharlan; Movsha; Davidovich
Kharlan; Borukh; Davidovich
Kharlan; Lejzer; Ioseliovich
Kohlyavskij; Lejbo; Zundelev
Kharlan; Dovid; Ioseliovich
Khodesh; Ajzik; Abramovich
Khodesh; Vulf; Movshevich
Tzinman; Meer; Efroimovich
Tzinman; Mordukh; Yudeliovich
Shtejngauz; Govsej; Yankeliovich
Shifengauz; Abram-Wulf; Nisonov
Shapira; Khaim; Berkovich
Shteingauz; Iosel; Lejbovich
Shtejnberg; Berko; Eliovich
Shelibovskij; Iosel; Khaimovich
Shoskin; Dovid; Sholomovich
Stejngauz; Girsh; Shliomovich
Shmajchuk; Abram; Lejbovich
Shejnberg; Abram; Berkovich
Shtejngauz; Mordukh; Berkovich
Shmenkovich; Shmujlo; Yankeliovich
Epshtejn; Movsha; Zelikovich
Efros; Meer; Vulfovich
Yavna; Khanon; Kacrielev

Community of Kletsk: (165 names)

Adelson; Itzko; Lejbovich
Birg; Faivel; Ioseliovich
Blokh; Yankel; Lejbovich
Breslav; Mikhel; Movshovich
Bruzel; Nakhman; Lejbovich
Bok; Movsha; Shmujlovich
Blekher; Yankel; Davidovich
Bok; Iser; Movshovich
Vajnshtejn; Aron; Itzkovich
Vajstukh; Khlena; Gershovich
Vajstukh; Izrail; Girshevich
Volokhvyanskij; Dovid; Bentzianov
Vejner; Nokhim; Khaimovich
Wajner; Ellya; Yankeliovich
Vojstukh; Yudel; Berkovich
Vajner; Israel; Yankeliovich
Vajner; Berko; Yankeliovich
Vulchik; Aron; Govseev
Beber; Govsej; Khatzkeliovich
Vajnshtejn; Aron; Girshievich
Golush; Lipa; Movshevich
Goldberg; Gershov; Abramovich
Ginzburg; Zelman; Nevakhovich
Goldberg; Dovid; Abramovich
Goldberg; Gershon; Eliovich
Gringauz; Ellya-Iser; Israliovich
Gdalman; Girsh; Itzkovich
Goukhshtejn; Gertz; Shimovich
Gelfond; Kalman; Nokhmanovich
Ginzburg; Iosel Iser; Movshevich
Ginzburg; Meer; Movshevich
Ginzburg; Lejbo; Movshevich
Ginzburg; Peretz; Movshevich
Goldberg; Zelman; Ioseliovich
Goldberg; Khaim; Yudeliovich
Gelfond; Abram; Aronovich
Goldberg; Aron; Eliovich
Graevskij; Mordukh; Mikhelovich
Gelfon; Itzkov; Eveliovich
Goldberg; Lejzer=Ariya; Nakhmanovich
Goukhbeg; Khaim; Ioseliovich
Ganevich; Vulf; Shliomovich
Gelfond; Abram; Yankeliovich
Gelfond; Sender; Abramovich
Felfond; Iosel; Shmujlovich
Goldberg; Nevakh; Zelmanovich
Gurin; Bonya; Shliomovich
Gelfond; Lejbo; Movshevich
Grinberg; Srol; Yankeliovich
Gorfinkel; Yankel; Ioseliovich
Delyatin; Kopel; Berkovich
Dubinier; Wulf; Itzkovich
Daen; Yankel; Movshevich
Zubress; Motka; Movshevich
Zeltzer; Shlioma; Evnovich
Zubres; Meen (Meer?); Shmujlovich
Iosen; Iosel; Mordukhovich
Isaakov; Shmujlo; Girshevich
Kravetz; Dovid; Movshovich
Kagan; Iosel; Berkovich
Kagan; Mikhel; Aronovich
Kanter; Vulf; Ioseliovich
Kagan; Yankel; Itzkovich
Kaufman; Binyamin; Abramovich
Kaufman; Movsha; Abramovich
Kopik; Gertz; Efroimovich
Kagan; Orko; Nevakovich
Kurnos; Khaim; Pejsakhovich
Kurnos; Abram; Pejsakhovich
Kaufman; Movsha; Abramovich
Kozov; Itzko; Movshevich
Kravetz; Lejbo; Abramovich
Kuznetz; Movsha; Berkovich
Kurzner; Abram; Khaimovich
Kravetz; Pejsakh; Davidovich
Kosov; Abram; Mordukhovich
Kagan; Lejbo; Yankeliovich
Kagan; Yankel; Khaimovich
Kapusta; Movsha; Pejsakhovich
Kagan; Movsha; Yankeliovich
Kaplan; Girsh; Davidovich
Kagan; Khaim; Abramovich
Kopel; Itzko; Meerovich
Kushchik; Sholom; Borukhovich
Lev; Rubin; Govseevich
Lis; Osher; Yankeliovich
Lanpert; Movsha; Nokhimovich
Lanpert; Itzko; Nokhimovich
Lanper; Iosel; Girshevich
Lositzkij; Iosel-Dovid; Shliomovich
Lanpert; Govsej; Simelevich
Lis; Yankel; Lejzerovich
Lanpert; Girsh; Lejbovich
Lis; Lejbo; Sholomovich
Lis; Iosel; Zelikovich
Lanpert; Iosel; Pejsakhovich
Lis; Khaim; Girshevich
Maser; Pejsakh; Girshevich
Miller; Mordukh; Ioseliovich
Miller; Yekhiel; Ioseliovich
Mintz; Movsha; Yankeliovich
Minaker; Yankel; Lejbovich
Miller; Girsh; Movshevich
Masterman; Iosel; Berkovich
Master; Shlioma; Lejbovich
Mervin; Movsha; Eliokumov
Malyavskij; Israil; Ioseliovich
Okun; Girsh; Berkovich
Odlovskij; Shlioma; Pejsakhovich
Postan; Shlioma; Mikhelevich
Pik; Elya; Izraelev
Pik; Shlioma; Evnovich
Pozharik; Lejbo; Zelikovich
Pinshtejn; Aron; Evzerovich
Pozik; Nison; Ajzikovich
Pan; Borukh; Lejbovich
Reizin; Rubin; Berkovich
Roskes; Naftol; Zelmanovich
Reiskrodskij; Shmujlo; Davidovich
Rozenbaum; Movsha; Abramovich
Reizin;Movsha; Eliovich
Ryps; Yudel; Khaimovich
Reznik; Efroim; Yankeliovich
Sapozhnik; Aron; Sholomovich
Sekeitzkij; Itzko; Lejbovich
Sapozhnik; Zavel; Sholomovich
Fish; Berko; Girshevich
Fish; Shlioma; Shmujlovich
Fish; Lejbo; Itzkovich
Fish; Abram; Itzkovich
Feder; Iosel; Girshevich
Feder; Abram; Girshevich
Fish; Binyamin; Yankeliovich
Feder; Shaya; Aronovich
Fridman; Yankel; Mordukhovich
Fish; Lejba; Monusovich
Feder; Iosel; Shliomovich
Feder; Shmujlo; Yankeliovich
Feder; Itzko; Khanonovich
Feder; Khaim; Khanovich
Finkel; Lejbo; Lejzerovich
Feder; Abram; Movshevich
Flink; Abram; Notov
Feder; Nakhman; Eliovich
Feder; Evsor; Movshevich
Finkel; Yudel; Lejbovich
Fedor; Srol; Shaevich
Fish; Abram; Shaevich
Fish; Khaim; Shliomovich
Khaim; Abram; Ioseliovich
Khan; Elya; Ioseliovich
Khan; Gershon; Lejbovich
Khan; Girsh; Lejbovich
Khan; Shlioma; Movshevich
Khejfetz; Srol; Aronovich
Khan; Elya; Movshevich
Khejfetz; Abram; Izraeliovich
Khaim; Elya; Zelmanovich
Khalaz; Yankel; Girshevich
Khalt; Fain; Vulfovich
Khajm; Geshel; Evzerovich
Khajt; Aron; Shimonovich
Khalas; Kalman; Girshevich
Khajm; Berko; Rubinovich
Khajm; Abram; Shliomovich

A.L. Bell's Genealogy Resource Center -- includes Belarus links

Minsk Vedomosti Translation Center